Polityka Prywatności i Cookies

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest właściciel firmy Językowe Domino z siedzibą przy ulicy Bogusławskiego 12a/48 01-923 Warszawa. Tel +48 690 487 377, email: kontakt@JezykoweDomino.pl

Celem zbierania danych jest:
• wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
• kontaktowania się z usługobiorcą
• przekazywanie informacji o aktualnej ofercie
• pozyskiwanie informacji o zachowaniu (potencjalnych) klientów

Dane zbierane są poprzez:
• podanie danych na umowach papierowych
• dobrowolnie wprowadzone w formularzach Internetowych informacje (Google Forms)
• przechowywane w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka”) (Facebook, Google, Youtube)
• gromadzenie logów połączeń przez operatora hostingowego domeny (H88)

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne korzystania z usług naszej firmy.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie stosownej dyspozycji do ADO w siedzibie lub przez listonosza/kuriera lub elektronicznie.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyjątkiem dostawców usług z których korzystamy do ich zbierania. Poniżej lista dostawców usług i ich polityki prywatności:
• hosting strony i konta pocztowego (H88): https://linuxpl.com/polityka-prywatnosci.html
• analiza ruchu na stronie (Google Analytics), formularze do prowadzenia ankiet (Google Forms), filmy (Youtube), mapy (Google Maps): https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/
• informacje o aktualnych wydarzeniach, usługi społecznościowe (Facebook): https://www.facebook.com/privacy/explanation

Firmy Google i Facebook mogą, zależnie od ustawień Pani/Pana przeglądarki, umieszczać na Pani/Pana urządzeniu niewielkie pliki Cookie służące do wsparcia usług społecznościowych oraz śledzeniu Pani/Pana aktywności.
Nad tymi Cookie nie mamy kontroli i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Informacje jak wyłączyć pliki Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

Zebrane dane nie będą wykorzystane przez nas do profilowania, ale jak napisaliśmy powyżej, nie mamy wpływu na to jak pliki Cookie użyją Google i Facebook.

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

© Językowe Domino, data aktualizacji 2018-05-29